Videreudvikling

 

På nuværende tidspunkt indeholder FSIII visitation, hjemmepleje og sygepleje (servicelovens §§ 83, 83a, 84, 86 stk. 1 og 2, samt sundhedslovens § 138). Siden efteråret 2017 er udviklingen af træning og sundhedsfremme & forebyggelse i gang. Efter planen skal hjælpemidler og forebyggende hjemmebesøg på sigt også inkluderes i FSIII.

På denne side kan du læse om den igangværende videreudvikling af FSIII.

 

Træning

Formål/resultat

FSIII udvides til at omfatte hele det kommunale træningsområde. På nuværende tidspunkt dækker FSIII servicelovens §§ 83a og 86 stk. 1 og 2, og vil nu blive suppleret med træningsaktiviteter under sundhedslovens §§ 119 og 140. Træningsaktiviteter under serviceloven genbesøges for at sikre at disse er dækket i tilstrækkelig grad med FSIII.

Resultatet af videreudviklingen vil bl.a. være at FSIII standarden bliver suppleret med fælleskommunale og relevante tilstande og ydelser for træningsområdet.

Proces for udvikling

Kommunernes arbejdsgange, dataflow, metodebrug, organisering og it-understøttelse i nuværende praksis i forhold til FSIII standarden er analyseret med henblik på udvidelse og justering af standarden. Udviklingsarbejdet forløbet frem til medio 2019.

Udviklingen af træningssporet vil løbende kunne følges i FSIII nyhedsbrevene.

Kommunal inddragelse

For at sikre at udviklingen af træningssporet tilgodeser kommunernes behov, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe med faglige repræsentanter fra følgende kommuner: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Haderslev, Halsnæs, Hjørring, Horsens, Ishøj, København, Lolland, Odense, Ringsted, Rudersdal og Silkeborg.

 

Sundhedsfremme & Forebyggelse 

Formål/resultat

KL har igangsat et arbejde for at udvikle et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom. Formålet med arbejdet er, at den kommunale rehabiliteringspraksis målrettet borgere med kronisk sygdom (sundhedslovens §119) bliver inkluderet i FSIII.

Det betyder, at der skal udvikles et datagrundlag, som kan understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i it-systemerne og ensartet dokumentation (altså data) - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

Et styrket lokalt, fælleskommunalt og nationalt datagrundlag for rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom forventes bl.a. at:

  • Bidrage med et bedre overblik over kommunale indsatser.
  • Bidrage til viden om effekten af indsatser på kort og lang sigt.
  • Skabe grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer.
Proces for udvikling

I første omgang fokuseres der på tilbud, som er målrettet borgere med KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes. Herefter skal arbejdet afklare, hvilke øvrige diagnosegrupper der også kan rummes i udviklingsarbejdet.

Arbejdet er 2-årigt og forløber fra 2018-2019, hvorefter leverancer stilles til rådighed for kommunerne og it-leverandører.

Du kan læse mere om arbejdet med fælles dokumentation af rehabiliteringsindsatser her.

Kommunal inddragelse

Der er i foråret 2018 nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der skal bidrage med faglig viden om kommunal rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom. Følgende kommuner er repræsenteret i arbejdsgruppen: Esbjerg, Faxe, Frederikssund, Hjørring, København, Køge, Randers, Svendborg, Viborg, Aalborg.