mail
Nyhedsbrev 29/01/23
Kære Gæst,


Prægovernancegruppe under oprettelse

Med den praktiske ibrugtagning af FSIII dokumentationsmetoden, rejser der sig behov for håndtering af udfordringer, mangler og tilretningsbehov. Dette håndteres i en prægovernancegruppe.
Prægovernancegruppens opgaver er at behandle og udarbejde indstillinger til projektets styregruppe med henblik på løsning af identificerede og/eller rejste problematikker som eksempelvis ønsker om nye funktionsevne- og helbredstilstande og indsatser .
Præ-governancegruppens medlemmer udpeges af KKR digitaliseringsnetværket med 2 til 3 repræsentanter fra hvert KKR-område. Og suppleres med yderligere kommunale deltagere / eksperter, efter behov.

Gruppen arbejder med de emner der frem til nu, ikke har kunnet besvares inden for projektgruppens rammer. Emnerne er modtaget fra kommunerne, og er gennem en yderligere dialog med FSIII programmet, konkretiseret således at de kan videreformidles til behandling i prægovernancegruppen
Yderligere emner vil forventelig løbende opstå, og nye emner skal igennem samme proces. Der skal udarbejdes en præcis og detaljeret argumentation for, hvorfor emnet er vigtigt at håndtere, og gerne også hvordan et eventuelt ændringsforslag kan løse problematikken.   
Efter første møde i prægovernancegruppen i slutningen af oktober, vil der blive lavet en procedure for indsendelse af nye emner til behandling i gruppen.


Henvendelse/henvisning fra

Eksempel på emne til prægovernancegruppen.
Flere kommuner har konstateret udfordringer med, hvordan en ny henvendelse defineres. Der spørges bl.a. ind til om det skal dokumenteres som en ny henvendelse, hvis en borger skal øges lidt i hjælp. Her vil det umiddelbare svar være, at der vil være tale om en opdatering af allerede udredte tilstande og opfølgning herpå.

Generelt er målet med dokumentationen af henvendelser at få dokumenteret hvorfra kommunens opgaver kommer. Med FSIII skal der etableres data, der kan anvendes til bl.a. dokumentation af den opgaveglidning der følger af den ændrede praksis på sygehusene. Det har aldrig været hensigten at skabe yderligere opgaver for kommunen, så derfor skal præ-governancegruppen forsøge at finde den smarteste løsning på at sikre, at vi får data uden at pålægge kommunerne unødig dokumentation.

Nye e-læringsvideoer om dokumentation på plejecentre og træningsområdet i FSIII

Der er lagt 2 nye videoer op på e-læringssiden på fs3.nu
Den ene video er en gennemgang af hvordan man med FSIII dokumenterer på plejecentre. Flere har efterspurgt en tydeligere forklaring af hvordan FSIII dokumentation foregår på plejecentre. Vi har derfor lavet en nye e-læringsvideo, der bl.a. gennemgår udredning, visitering og opfølgning for borgere på plejecentre.

Den anden nye video gennemgår træningsområdet i FSIII. Nogle terapeuter har udtrykt, at de har svært ved at se dem selv i FSIII. Den nye video kan forhåbentligt hjælpe med at skabe en større forståelse af hvordan, der dokumenteres på træningsområdet i FSIII.
Videoen forholder sig kun til hvordan træningsområdet på servicelovsområdet i dag er inkluderet i FSIII. Da træning på sundhedslovsområdet stadig ikke er en del af FSIII, er det ikke med i videoen.

Begge nye videoer ligger nederst under moduler på e-læringssiden på fs3.nu.

Læs mere
 
--
www.fs3.nu | Kontaktmessage
--